Sign In
Mountain view

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Картице​


 


  

​    

            

Подјела платних картица по ваучер моделу Фонда солидарности за обнову Републике Српске започела је 8. јула 2014. године и одвија се свакодневно према обрађеним подацима достављеним од стране локалних комисија за попис штете.

Динамика и обим подјеле платних картица за све грађане из поплављених подручја зависе од уноса и обраде података локалних комисија за попис штете које овај посао још раде на терену, те сходно томе, спискови на основу којих се врши подјела платних картица нису још коначни.

Подјела платних картица по ваучер моделу Фонда солидарности за обнову Републике Српске, у вриједности од 5.000 КМ, се врши на начин да у првом кругу подјеле платне картице добијају грађани чија је штета процијењена на 5.000 КМ и више.

Грађани којима је процјеном локалне комисије установљена штета мања од 5.000 КМ имају право на платну картицу Фонда солидарности за обнову Републике Српске у износу процијењене штете. То значи да, уколико је штета у Вашем домаћинству процијењена на 2.000 КМ, Ваша платна картица ће бити у вриједности од 2.000 КМ.

Подјела платних картица за грађане чија је штета процијењена на износ мањи од 5.000 КМ биће организована након првог круга подјеле. Локалне заједнице су дужне да благовремено обавијесте грађане о локацији и терминима за преузимање платних картица.

Платну картицу Фонда солидарности за обнову Републике Српске може подићи члан домаћинства на чије име се води објекат становања оштећен у поплавама. Приликом преузимања платне картице грађани треба да доставе на увид личну карту којом потврђују тачност података и мјесто пребивалишта.

Грађани могу да овласте ужег члана породице да у њихово име преузме платну картицу. У том случају, особа која преузима платну картицу у име онога на чије име се платна картица води (носилац домаћинства) приликом преузимања платне картице треба да приложи овјерену пуномоћ у којој су наведени име и презиме, јединствени матични број те број и мјесто издавања личне карте особе која даје пуномоћ (особа на чије се име платна картица води, односно носилац домаћинства) и особе која преузима платну картицу у њено име.

Уз овјерену пуномоћ, потребно је доставити и копију личне карте особе на чије име се платна картица води. Оригинални примјерак пуномоћи преузимају службеници који врше подјелу платних картица на терену.

Такође, особа која је опуномоћена да преузме платну картицу на мјесту подјеле потписује писмену изјаву у којој се наводи да она преузима платну картицу у име особе на чије се име платна картица води. Особа која преузима платну картицу у име друге особе на увид треба да приложи своју личну карту и личну карту особе на чије се име платна картица води, како би ти подаци били унесени у писмену изјаву приликом преузимања.

У случајевима када платну картицу преузима опуномоћено лице умјесто особе на чије име се платна картица води, на платну картицу се умјесто потписа уписује број личне карте власника платне картице (особа на чије се име платна картица води, односно носилац домаћинства).

Битно је напоменути да куповину робе или плаћање услуге платном картицом у предузећима која су потписала уговор са Фондом солидарности за обнову Републике Српске може да оствари само лице на чије име се платна картица води, односно потребно је њено лично присуство, јер је приликом куповине роба и услуга потребно да власник платне картице потпише фискални рачун како би привредни субјекти могли да исти наплате од Фонда солдарности за обнову Републике Српске.

Уколико је власник картице из оправданих разлога спријечен да лично обави куповину, грађани могу да овласте ужег члана породице да у њихово име обави куповину платном картицом. У том случају, приликом куповине потребно је да се приложи овјерена пуномоћ којом се потврђује да је друго лице овлаштено да обави куповину у име власника платне картице. Пуномоћ треба да садржи име и презиме, јединствени матични број те број и мјесто издавања личне карте особе која даје пуномоћ (особа на чије се име платна картица води, односно носилац домаћинства) и особе која врши куповину платном картицом у њено име.

Када је ријеч о процјени штете, локалне комисије за процјену штете су задужене за излазак на терен гдје пописују и процјењују штету. Након тога, оператери из локалних заједница врше унос пописаних података у Јединствени регистар штете, који је при Влади Републике Српске. Тек након што оператери из локалних заједница унесу комплетиране податке могуће је сачинити извјештај и списак за подјелу платних картица на терену.

Битно је напоменути да се подјела платних картица Фонда солидарности за обнову Републике Српске врши за директну материјалну штету на стамбеним објектима који су били захваћени поплавама што значи да право на приоритетну помоћ грађани имају само за штету на објекту становања, на којем грађанин има пријављено пребивалиште, и штету над обрима у домаћинству (намјештај, електронски уређаји, бијела техника и сл). 

Платна картица се неће издавати за штете на помоћним објектима, гаражама, пољопривредним површинама, радним машинама и слично.

Подјела платних картица Фонда солидарности за обнову Републике Српске започиње када локалне комисије доставе потпуне податке о штетама у датом подручју и након што ти подаци буду унесени у Јединствени регистар штета.

За тачност података приликом пописа штете одговорне су локалне комисије за попис. Грађани неправилности и жалбе могу пријавити писменим путем републичкој Комисији за попис штете у републичкој Дирекцији за обнову и изградњу чије контакт податке можете пронаћи на порталу Обнова Српске у рубрици Пријавите неправилности.

Прва куповина платним картицама Фонда солидарности за обнову Републике Српске почела је 18. јула 2014. године. До сада је постављено више од 100 терминала у продавницама широм Републике Српске гдје грађани могу да купују и плаћају робу и услуге.

У Републици Српској се одвијају два процеса у континуитету, односно, подјела платних картица и активирање картица којимa је омогућено плаћање и куповина услуга и робе.

Важно је напоменути да је за аткивацију картице потребно да прође три дана од дана преузимања како би картица била спремна за употребу.​

Грађани ће бити благовремено обавијештавани о подјели картица путем служби локалних заједница, средстава јавног информисања те портала Обнова Српске. 

За сва питања у вези са подјелом, активацијом и употребом платних картица Фонда солидарности за обнову Републике Српске грађани се могу обратити на контакт телефон 051 339 755. ​Footer